خدمات فنی ساختمان

ارائه کننده کلیه خدمات موردنیاز ساختمانی شامل راه اندازی، نصب و نگهداری

خدمات کمک آموزشی

خدمات مربوط به ارتقای سطح آموزشی دانش آموزان و دانشجویان در منزل

خدمات مشاوره شغلی و هدفگذاری

هدفگذاری در زندگی و چه شغلی مناسب شماستخدمات پشتیبانی حقوقی از پزشکان و متخصصین

خدمات حمایت حقوقی از پزشکان و متخصصین با بکارگیری حقوقدانهای مجرب در صورت فوت بیماران

خدمات پشتیبانی شبکه و سایت های اینترنتی

خدمات در زمینه راه اندازی و مدیریت شبکه های اینترنتی در سازمان هامهمترین مزیت های شرکت

• همکاری با اساتید دانشگاه امیرکبیر و متخصصین موجود در رشته های مختلف در زمینه ارائه خدمات گوناگون و بهره گیری از نظرات آنها به منظور ارائه بهترین خدمات

• همکاری با موسسه TCKIT-GERMANY و استفاده از تجارب این موسسه در راستای پیاده سازی خدمات مطابق با سطح ایده آل جهانی

• ارائه خدمات در بخش های مختلف و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد افراد در حین و پس از انجام کار با توجه به نقطه نظرات مشتریان محترم


همکاران

sitesite
sitsit
Untitled111Untitled111